Over ons

Geschiedenis

In 1931 ontstond in Amerika de eerste Feesttijden des Heeren vierende Gemeente Gods Zevendedag. Door hun wereldwijde activiteit kwam het ook in Nederland. In 1968 ontstond de eerste gemeente in Nederland. Vanuit deze gemeente ontstond in 1994 de Gemeente Gods Nieuwe Maan Zevendedag. Door de contacten met deze gemeente vanaf mei 1995 begonnen steeds meer Leeuwarder Zevendedags Baptisten de Feesten des Heeren te vieren. In 1996 werd voor het eerst gezamenlijk het Loofhuttenfeest georganiseerd. Toen deze gemeente in 1997 (Gemeente Gods Nieuwe Maan Zevendedag) ophield te bestaan, sloot een deel van hen zich aan bij de Zevendedags Baptisten Gemeente Rehoboth. En zo werd de “Rehoboth” gemeente een Feesttijden vierende Gemeente.

Vanaf die tijd tot en met 2004 organiseerde deze gemeente elk jaar een Loofhuttenfeest op een bepaalde locatie. Om het meer landelijk aan te pakken werd besloten een stichting op te richten die de Feesten zou organiseren en andere Bijbelse waarheden zou verspreiden. Zo heeft de Stichting Chaja het Loofhuttenfeest in 2005 georganiseerd. De Stichting bleek te breed opgezet en zo ging het onderdeel Mo’adim, als zelfstandige Stichting Mo’adim (opgericht 6 febr. 2006) verder met het organiseren van de Feesten.

Logo en naam

Het logo bestaat uit de zon, de maan en de sterren. In Genesis 1:14–18 lezen we dat de zon en de maan (met de sterren) in het uitspansel van de hemel geplaatst zijn: “zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren (vs.14b)”. In dit vers komt het woord mo’adim voor het eerst voor in de Bijbel. Het wordt vertaald met: gezette tijden (StV), vaste tijden (NBG), seasons (seizoenen, KJV) en in sommige Engelse Bijbels met festivals (feesten).

De NBG-Vertaling zegt dat de zon en de maan dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden, als van dagen en jaren. De zon in het logo staat voor de seizoenen (het jaar), de maan voor de nieuwe maan (maand) en de zeven sterren voor (de dagen van) de week. Zes kleine en één grotere, de Sabbat. De cirkel waar de zon, maan en sterren in staan, staat voor de cyclus. Dag en nacht wisselen elkaar af, maar ook dagen, maanden en jaren. En ook de Feesten, de gezette tijden, komen en gaan.

In het oude Israël werd aan de stam Issachar geraadpleegd over de Feesten wat Israël doen moest. Issachar was bekend met de hemellichamen. Vandaar dat de zon, maan en sterren als embleem op het schild van Issachar staan (1Kron.12:32). Zo wil de Stichting Mo’adim, net als Issachar, de gezette tijden aangeven.

Doel

Stichting Mo’adim wil een laagdrempelig platform zijn met als doel de Feesten des Heeren, Gods Feesten, zoals die verwoord staan in Leviticus 23, te promoten, te organiseren en te coördineren. Zowel in Nederland als Vlaanderen.

Promoten: door middel van de website, artikelen, studies, predikingen en cursussen.

Organiseren: van een landelijk Loofhuttenfeest

Coördineren: van alle plekken waar Gods Feesten georganiseerd worden.

Visie

Het verlangen van Moadim is dat alle gelovigen in de God van Israël de Feesten, zoals verwoord in Leviticus 23, mogen ontdekken. Zoals het volk een lange tijd geen weet meer had van het bestaan van de Feesten, zo is het ons verlangen (voor Nederland) dat de gelovigen de Feesten weer gaan ontdekken en dat er een geweldige feestvreugde mag heersen.

Eénheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken!

Nehemia 8:14,17-18

Ze kwamen tot de volgende ontdekking: de wet die de Heer door Mozes had opgelegd, schreef voor dat de Israëlieten tijdens het feest in de zevende maand in hutten moesten wonen. Heel de Israëlitische gemeenschap, allen die uit de ballingschap waren teruggekeerd, maakten loofhutten en gingen erin wonen. Sinds de tijd van Jozua, de zoon van Nun, hadden de Israëlieten dat niet meer gedaan. Er heerste een geweldige feestvreugde. Zeven dagen lang, vanaf de eerste dag van het feest tot en met de laatste dag, las Ezra voor uit het boek, uit Gods wet, en vierde men feest. Op de achtste dag was er, zoals was voorgeschreven, een slotbijeenkomst.